Chỉ phẫu thuật tim mạch

Chúng tôi có 5 sản phẩm dành cho bạn
Danh mục: 
Chỉ phẫu thuật tim mạch
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Trustilene® Polypropylene
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Trustilene® Polypropylene
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Protibond® Polyester
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Protibond® Polyester
Chỉ phẫu thuật tim mạch bằng thép Carepace®
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tim mạch bằng thép Carepace®
Chỉ phẫu thuật tim mạch bằng thép Caresteel®
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tim mạch bằng thép Caresteel®
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Carenyl® PVDF
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Carenyl® PVDF