Thương hiệu 
#CPT SUTURES

Chúng tôi có 24 sản phẩm dành cho bạn
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Polyglactin 910
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Polyglactin 910
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Rapid Polyglactin 910
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Rapid Polyglactin 910
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Polyglycolic Acid
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Polyglycolic Acid
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Rapid Polyglycolic Acid
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Rapid Polyglycolic Acid
Chỉ phẫu thuật tự tiêu kháng khuẩn Caresorb® Plus
Chỉ phẫu thuật tự tiêu kháng khuẩn Caresorb® Plus
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Protisorb® Polydioxanone (PDS)
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Protisorb® Polydioxanone (PDS)
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Trustisorb® Polyglecaprone 25
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Trustisorb® Polyglecaprone 25
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (C)
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (C)
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (N)
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (N)
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Carelon® Nylon Polyamide
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Carelon® Nylon Polyamide
Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Caresilk® Silk
Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Caresilk® Silk
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Protibond®
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Protibond®
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Trustilene® Polypropylene
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Trustilene® Polypropylene
Chỉ phẫu thuật không tiêu bằng thép Caresteel®
Chỉ phẫu thuật không tiêu bằng thép Caresteel®
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Trustilene® Polypropylene
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Trustilene® Polypropylene
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Protibond® Polyester
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Protibond® Polyester
Chỉ phẫu thuật tim mạch bằng thép Carepace®
Chỉ phẫu thuật tim mạch bằng thép Carepace®
Chỉ phẫu thuật tim mạch bằng thép Caresteel®
Chỉ phẫu thuật tim mạch bằng thép Caresteel®
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Carenyl® PVDF
Chỉ phẫu thuật tim mạch tổng hợp Carenyl® PVDF
Chỉ phẫu thuật mắt tự tiêu tổng hợp Caresorb® Polyglactin 910
Chỉ phẫu thuật mắt tự tiêu tổng hợp Caresorb® Polyglactin 910